ĎAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z NEHNUTEĽNOSTI

ĎAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z NEHNUTEĽNOSTI PREDAJ NEHNUTEĽNOSTI Ak ste v minulom roku (2015) kúpili alebo predali nehnuteľnosť a táto bola k 31.12.2015 aj zapísaná na liste vlastníctva katastrom nehnuteľností resp. ste k 31.12.2015 prestali byť zapísaní ako majitelia na liste vlastníctva máte povinnosť podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností. Ak ste aj nehnuteľnosť kúpili alebo predali v roku 2015, ale kataster nehnuteľností vám do 1. januára 2016 vklad nepovolil, daňové priznanie k dani z nehnuteľností podáte až v roku 2017. Pôvodný vlastník podáva priznanie označené ako čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti a nový vlastník podáva priznanie označené ako čiastkové priznanie alebo priznanie daňovej povinnosti. Druh priznania vyznačíte v záhlaví priznania. Priznanie: Označíte, ak podávate správcovi dane v obci priznanie prvýkrát. Čiastkové priznanie: Označíte, ak už ste na miestny úrad podali priznanie k dani v predchádzajúcom období- už nejakú nehnuteľnosť v danom katastri obce vlastníte a vznikla vám nová daňová povinnosť k dani nadobudnutím ďalšej nehnuteľnosti. Pokiaľ ste nadobudli nehnuteľnosť v katastri obce, kde ešte žiadnu nehnuteľnosť nevlastníte, podávate Priznanie. Daňové priznanie sa podáva v obci alebo meste, v katastri ktorého sa predmetná nehnuteľnosť nachádza. Obec alebo mesto vám pošle do konca mája výmer s výškou dane. Tú potom treba zaplatiť do 15 dní od doručenia platobného výmeru. Daň z nehnuteľnosti je miestnou daňou, ktorá sa vyberá najmä z nasledovných nehnuteľností: pozemkov (aj zastavaných), stavieb (napríklad aj skleníkov, chát či samostatne stojacich garáží) bytov a nebytových priestorov v bytovom dome Ak nehnuteľnosť vlastnia viacerí spoluvlastníci, každý z nich je daňovníkom podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Daňové priznanie potom podá každý spoluvlastník do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Môžete sa však dohodnúť a daňové priznanie podá jeden za všetkých. Treba to však v daňovom priznaní vyznačiť. Ak ste nehnuteľnosť nadobudli do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, daňovníkom ste obaja, ale daňové priznanie podáva iba jeden z vás. Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti môžete podať osobne na oddelení miestnych daní a poplatkov alebo poslať poštou. Ako prílohu nezabudnite priložiť doklad preukazujúci predaj alebo kúpu. Stačí fotokópia rozhodnutia katastra o povolení vkladu alebo kópia informatívneho výpisu alebo výtlačku z katasterportálu. Tlačivá aktuálnych priznaní sú zverejnené na webovej stránke ministerstva financií, ale k dispozícii sú aj na miestnych alebo obecných úradoch. Pozor, za nepodanie priznania v lehote vám hrozia pokuty.